Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII

Orice comanda transmisa prin intermediul formularului din site implica acceptarea termenilor si conditiilor ce vor fi detaliate mai jos.
Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor inscrierilor la evenimente realizate prin intermediul website-ului. Daca nu acceptati termenii si conditiile prevazute in acest document atunci inscrierea prin formularul publicat nu este posibila.
Detinatorul website-ului este SOCIETATEA CONSULTANTILOR IN LACTATIE DIN ROMANIA, cod de identificare fiscala 32856843.
Dupa completarea formularului si transmiterea acestuia solicitantul va proceda la plata acestora conform metodelor de plata detaliate in sectiunea Modalitati de plata.
Solicitantul se obliga sa introduca in formular date complete, corecte si conforme cu realitatea.
Tarife (preturi)
Tarifele afisate pe site sunt exprimate in RON si reprezinta pretul final ce se va achita de catre solicitant pentru participarea la eveniment.
Modalitatea de plata
Plata prin transfer bancar (ordin de plata)
Plata prin ordin de plata se face doar in baza facturii proforme transmise prin e-mail catre solicitant
Procesarea comenzii se va efectua dupa confirmarea platii, in contul de mai jos, a facturii proformei emise.

Indiferent de valuta pe care o aveti in cont, tranzactiile se fac in lei, la cursul de schimb al bancii dumneavoastra.
Dreptul de retragere
Dvs. beneficiati de o garantie de 14 zile de rambursare integrala a sumei achitate. Rambursarea sumei va avea loc in baza unei cereri scrise care va fi transmisa catre contact@aclr.eu.
Perioada de retragere expira dupa 14 zile incepând din ziua platii pretului.
Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa ne informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract, utilizând o declaratie neechivoca, de exemplu, o scrisoare trimisa prin posta, fax sau e-mail.
Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficient sa trimiteti comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere inainte de expirarea perioadei de retragere.
Daca va retrageti, vom rambursa orice suma pe care am primit-o de la dumneavoastra, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage.Vom efectua aceasta rambursare folosind aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care v-ati exprimat acordul expres pentru o alta modalitate de rambursare; in orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursari.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prin acceptarea prezentelor termeni si conditii VA EXPRIMATI CONSIMTAMANTUL cu privire la prelucrarea de catre operator a DATELOR DVS. PERSONALE pe care ni le furnizati. Refuzul dvs. conduce la impozibilitatea de participare la evenimentele organizate ori de primirea de comunicari generale ori comerciale cu privire la evenimentele organizate in viitor.
Categoria de date personale prelucrate si scopul prelucrarii:

DATE PRELUCRATE

SCOPUL PRELUCRARII

Nume si prenume

1. evidenta participantilor la evenimentele organizate si identificarea lor in mod unic
2. notificarea dvs. atunci cand intervin modificari importante sau noutati in desfasurarea evenimentului (notificarea se poate face prin email si SMS)
3. emiterea documentolor contabile pentru platile efectuate
4. transmiterea listelor participantilor la eveniment catre Colegiul Medicilor din Romania in vederea acordarii punctelor pentru Educatie Medicala Continua
5. transmiterea ulterioara de comunicari cu privire la organizarea altor evenimente medicale in aria specializarii (comunicarile se pot transmite prin e-mail (newsletter), SMS, pliant) cu privire la care ati fi interesat sa participati (scop marketing, reclama, publicitate)
6. transmiterea de invitatii de participare gratuita la anumite evenimente (medici pensionari, rezidenti)
7. transmiterea ulterioara de comunicari referitoare la reviste cu continut medical (de exemplu: Revista Societatii
8. trasmiterea de mesaje comerciale referitoare la servicii de turism, bilete de avion, cazare etc.

Numar de telefon mobil

Adresa de e-mail

CNP

1. transmiterea listelor participantilor la eveniment catre Colegiul Medicilor din Romania (aceste liste contin nume, prenume, CNP, specializare si gradul profesional, unitatea de munca, seria si numarul certificatului de participare la evenimente) in vederea acordarii punctelor pentru Educatie Medicala Continua
2. emiterea documentolor contabile pentru platile efectuate

Specializarea medicala si categoria profesionala

Unitatea de munca

1.Prelucram imaginea dvs. cu ocazia fotografiilor efectuate la evenimentele la care participati, in scop de informare si marketing, poate fi publicata pe website-ul operatorului, website-ul fiecarui eveniment in parte ori pe retelele de socializare

Durata de prelucrare – pana la exercitarea dreptului de opozitie sau de stergere

ATENTIE

DREPTURILE pe care le aveti sunt urmatoarele:
- dreptul de a solicita operatorului accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, dreptul de a va opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor (detalierea drepturilor dvs. o regasiti mai jos).
- dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţi de supraveghere a prelucarii datelor cu caracter personal
- datele dvs. vor fi transferate catre Colegiul Medicilor din Romania conform celor de mai sus, precum si catre organele fiscale pentru indeplinirea obligatiilor fiscale de raportare. Datele dvs. nu vor fi transmise catre alte entitati, din Romania ori din strainatate.

Dreptul de acces al persoanei vizate
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
a) scopurile prelucrării;
b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.
(2) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
Dreptul la rectificare
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2); d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul; f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).
(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
Dreptul la restricţionarea prelucrării
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul la portabilitatea datelor
(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opoziţie
(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
(4) În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice.
Orice drept din cele mentionate mai sus poate fi exercitat prin prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, expediate catre adresa:
Legea aplicabila – jurisdictia
Legea aplicabila este legea romana. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

Dispozitii finale

TELEFONUL CONSUMATORULUI – INFOCONS – 021.9551
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti
Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
Tel.: 021/310.63.75 – birou reclamatii
Tel: 021/310.63.79
Fax: 021/310.63.80
Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Bucuresti-Ilfov
Adresa: Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
Tel.: 021/310.63.78, 021/310.63.81
Tel.: 021/310.63.75 – birou reclamatii
Fax: 021/310.63.80
Website : www.anpc.gov.ro